Nasze oddziały

bip

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejskie Przedszkole nr 2 w Limanowej  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole2.limanowa.pl.

Data publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej przedszkole2.limanowa.pl: 02.07.2012 roku
Data ostatniej aktualizacji:27.08.2018 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa Przedszkola jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie działają domyślne skróty klawiaturowe.
Witryna posiada wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji.
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

Witryna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu włączeń wymienionych poniżej:
- część zamieszczonych na stronie publikacji, w szczególnościplików PDF, może nie być dostępna cyfrowo w całości, ponieważ została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie jest wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejskiego Przedszkola nr 2,
- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejskiego Przedszkola nr 2.
 
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 28.04.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail:przedszkole2@miasto.limanowa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 3371729
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Korzystanie z klawiatury
Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Enter - uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami bocznego menu.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia:
brak

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna
Miejskie Przedszkole nr 2 , ul. Piłsudskiego 111, 34-600 Limanowa
Do budynku prowadzi1 wejście od strony ulicy Piłsudskiego .
Gabinet dyrektora znajduje się na parterze budynku.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko wjazd na korytarz przed wejściem na parter.

Koordynator ds. dostępności:
mgr Justyna Twaróg

tel: kom. 504-241-048
                18 337 17 29
e-mail: przedszkole2@miasto.limanowa.pl

kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone | 2005-2021
© Miejskie Przedzkole nr 2 w Limanowej | Logowanie
up